دوشنبه 28 خرداد 1397
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)885دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)317دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)175دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7016دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2794دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2329دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2020دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1940دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1762دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1672دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1765دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1719دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1627دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1618دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1560دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1638دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1496دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1427دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1447دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1425دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1440دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1472دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1505دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1454دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1430دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1464دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1492دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1403دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1409دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1470دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1415دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1420دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1471دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1381دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1390دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1430دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1415دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1372دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1503دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1506دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1459دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1427دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1422دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1440دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1443دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1715دانلود
 عنوانکلیک 
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13950دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13940دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1393403دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392176دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13917402دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13904685دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13894451دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884363دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13874947دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13895353دانلود