جمعه 26 مرداد 1397
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)189دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)958دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)365دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7069دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2840دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2379دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2059دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1982دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1796دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1702دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1797دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1753دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1657دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1643دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1588دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1669دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1521دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1448دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1473دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1450دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1460دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1491دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1528دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1477دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1453دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1487دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1714دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1662دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1672دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1732دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1678دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1681دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1695دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1606دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1650دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1691دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1441دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1394دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1530دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1529دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1483دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1447دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1442دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1462دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1466دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1746دانلود
 عنوانکلیک 
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 139569دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 139433دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1393465دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392431دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13917441دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13904717دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13894484دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884389دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13874994دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13895399دانلود