جمعه 05 خرداد 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)6286دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2402دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 1992دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1741دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1664دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1507دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1431دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1502دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1480دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1390دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1365دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1319دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1401دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1252دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1213دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1224دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1233دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1233دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1246دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1285دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1242دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1239دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1253دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1270دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1198دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1196دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1237دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1209دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1215دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1227دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1196دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1192دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1238دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1201دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1171دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1266دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1274دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1267دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1217دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1217دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1236دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1469دانلود