یکشنبه 06 فروردین 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)5971دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2230دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 1859دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1618دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1534دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1396دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1320دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1372دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1357دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1273دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1257دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1207دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1276دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1132دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1101دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1113دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1123دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1120دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1136دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1175دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1133دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1137دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1145دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1159دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1091دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1089دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1127دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1096دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1111دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1113دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1095دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1084دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1131دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1094دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1065دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1152دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1164دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1158دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1113دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1115دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1118دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1138دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1345دانلود