دوشنبه 05 تیر 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)6404دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2446دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2030دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1772دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1696دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1537دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1455دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1536دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1515دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1421دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1401دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1351دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1430دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1289دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1243دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1258دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1251دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1260دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1278دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1314دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1264دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1286دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1301دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1227دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1237دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1234دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1248دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1266دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1219دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1223دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1267دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1235دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1201دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1302دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1314دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1298دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1253دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1248دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1249دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1267دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1498دانلود