ﺳﻪشنبه 05 اردیبهشت 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)6145دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2336دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 1940دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1695دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1612دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1459دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1386دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1453دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1433دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1351دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1323دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1346دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1200دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1163دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1176دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1188دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1186دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1204دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1240دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1199دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1201دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1207دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1228دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1154دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1150دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1187دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1162دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1172دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1182دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1158دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1147دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1193دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1160دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1131دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1216دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1226دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1177دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1178دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1178دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1198دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1418دانلود