دوشنبه 02 مرداد 1396  
ریشه » نشست بررسی وضعیت فرش کاشمر و بازدید از کارگاه های بافت فرش