شنبه 30 تیر 1397
EN

استان فارس

لیست اسامی فروشگاه های شرکت کننده در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف (شهر شیراز)

ردیف

نام

نام خانوادگی

آدرس محل کسب

تلفن محل کسب

شماره واحد

1

حشمت اله

زمرديان

بازاروکيل جنوبي

2228461

101

2

حسين

پاکياري

خ زند بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2225447

102

3

سيدجواد

اثني عشر

خ زندپاساژصندوق تعاون اسلامي

2228392

103

4

ناصر

حسينيان

بازاروکيل جنوبي

2226071

104

5

علي اصغر

چوپان

خ زندجنب بازاروکيل بازاچه مسجدمولاپلاک 3915

2243964

105

6

اميد

نجاتي

خيابان طالقاني نبش پاساژقدس پلاک 6772

2223224

106

7

محمدرضا

رحيم زاده فرد

بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2228253

107

8

اميد

عسکري نام

خيابان مسجد وکيل پلاک 59

2223591

108

9

غلامرضا

هاديزاده مولا

خيابان زند باريک بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

0

109

10

خانميرزا

رشيدي

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

0-0-

110

11

حيدر

مختاريان

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندهاپلاک 50

2223230-

111

12

محمدرضا

سبحاني

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2222982

112

13

غلامرضا

پايدار

خ زندپاساژصندوق تعاون اسلامي

2223019

113

14

عبدالرحمن

صغير

خ زندباريک پاساژصندوق تعاون اسلامي پلاک 34

2220259

114

15

غلامرضا

مفرحي

بازاروکيل جنوبي بازار علاقه بندهاپلاک 26

2240067

115

16

محمدکاظم

قاسمي

بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2225131

116

17

عبدالرحيم

عرفانيان

خ زند بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2224678

117

18

عباس

رهبرماه

بازار وکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2224592

118

19

مسعود

خوش منظر

خيابان زند باريک سراي مشيرطبقه فوقاني

2244618

119

20

بهادر

زارع

خيابان زند پاساژصندوق قرض الحسنه تعاون اسلامي طبقه زيرين

2220700

120

21

سيد مهدي

سراج

شيراز- بازاروکيل جنوبي بازار سراجها

2224996

121

22

اميد

عسکري نام

شيراز- خيابان مسجدوکيل بازار شمشيرگرها سمت چپ مغازه اول

2221902

122

23

غلامرضا

عدالتي سروستاني

بازاروکيل جنوبي ابتداي بازار علاقه بندها

2224683

123

24

محمدرضا

ذوالانواري

خ زندجنب درب مسجدوکيل پلاک37

2229560

124

25

عظيم

توتونچي

شيراز خ زندباريک پاساژ صندوق تعاون اسلامي طبقه پايين

2226614

125

26

مهدي

جوانمردي

شيراز خيابان مسجدوکيلتيمچه گل

2225831

126

27

احمدعلي

رحيمي

شيراز خ زند باريک بازاروکيل بازارعلاقه بندها

2224728

127

28

غلامحسين

بازيار

شيراز چهارراه هوابرد به طرف بلوارزرهي سمت چپ

8302460

128

29

پرويز

يقطين

خيابان طالقاني مقابل حمام وکيل

41039-0-

129

30

محمدرضا

کراني شيراز

خيابان زندباريک کوچه مسجدمولا روبروي مسجد

2240176

130

31

مرتضي

حق نگهدار

خ طالقانيدرب دوم پاساژپارس

25761-0-

131

32

محمدکريم

جهانشاهي

خيابان زندباريک بازاروکيل بازار شمشيرگرها

2241529

132

33

عوض

زارعي کلاله

بولوارزرهي نبش کوچه حامدي

8302446

133

34

محمدرضا

رفيعي

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2223030

134

35

محمود

عرفان فر

بازاروکيل بازارسراجها

2242983

135

36

علي اصغر

نجات

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2225028-2240220-

136

37

جمشيد

منصوري ابنوي

شهرک بزين خ علوي نبش کوچه 9

9173072172

137

38

سيداحمد

قطميري

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

222

138

39

حسنعلي

کرهاني شيرازي

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندهاپلاک 19

23067-0-

139

40

عبدالخالق

عرفان فر

بازاروکيل جنوبي چهارسوق

2224692

140

41

محمدهادي

نشاطيان

بازاروکيل بازار شمشير گرها روبروي درب کاروانسرا

2224475

141

42

منوچهر

عدالت

بولوار زرگري - نبش کوچه شماره 14

6264731

142

43

ناصر

حبيب آگهي

بازار وکيل بازار شمشير گرها پلاک 21

2242030

143

44

محمد حميد

توماني

خيابان زند باريک بازار وکيل جنوبي بازار سراجها

2248152

144

45

امير

شعرا

شيراز خيابان معدل روبروي هنرستان معدل

2351478

145

46

يداله

فرودي نژاد

بازاروکيلجنوبي بازارسراجها

2223346

146

47

محمدرضا

سعادت فرد

بازار وکيل جنوبي پلاک 83

2225117

147

48

نادر

نوبخت قلاتي

خ زندباريک جنب بازاروکيل جنوبي

2228691

148

49

شکراله

نعمتي

خيابان زند باريک - بازار وکيل جنوبي بازار شمشسرگرها

2226165

149

50

رحيم

آذري

خ زندبازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2225233-

150

51

رضا

بيات پور

خ زندجنب بازاروکيل جنوبي

2224581

151

52

جمشيد

کسائي

بازاروکيل جنوبي بازارشمشيرگرها

2242654

152

53

رضا

وضيعي

خيابان مسجدوکيل جنب درب اصلي مسجد

2246485

153

54

عبدالمحمد

انصاري فرد

خيابان زند - پاساژ صندوق تعاون اسلامي

2222775

154

55

ضياء

سياوش پور

خيابان مسجد وکيل بازار شمشيرگرها پلاک 36

2228704

155

56

رضا

حق نگهدار

خ زند بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2224989

156

57

محمدهادي

بيات

خ زند پاساژبحرين طبق زيرين

2335461

157

58

کرامت اله

سيفي

بازاروکيل جنوبي بازارسراجهاپلاک 14

2224890

158

59

محمدآقا

جمالي

بازاروکيل جنوبي بازار سراجها پلاک 32

2246088

159

60

حسين

لهراسبي

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2223265

160

61

عليرضا

بيات خردمندشيرازي

بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2248140

161

62

حيدر

مختاريان

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندهاپلاک 50

2223230

162

63

محمدجواد

کرهاني

خ زند باريک - جنب بازار وکيل شمالي

2224718

163

64

کريم

جرئت

خ زندبازاروکيل جنوبي بازارشمشيرگرها

2225721

164

65

عوض

نوبخت قلاتي

خ زندپاساژبحرين

2332898

165

66

غليرضا

بلورچي زاده

بلوار آزادي روبروي جهادکشاورزي

2279856

166

67

محمدباقر

حق نگهدار

بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2224937-0-09171170170

167

68

اردشير

احمدي

خيابان مسجد وکيل -سراي گل طبقه دوم

2237364

168

69

سعيدرضا

پيرو

بازاروکيل جنوبي بازارشمشيرگرها

2231672

169

70

غلامحسن

حاتم زاده

بازاروکیل جنوبی-بازار علاقه بندها

2243219

170

71

علي اصغر

کارگريان

بازار وکيل بازار علاقه بندها

2234638

171

72

امیر

قنبری نیا

خیابان زند باریک- بازاروکیل- بازارعلاقه بندها

0

172

73

افشین

قنبری نیا

خیابان زند باریک- بازاروکیل

0

173

74

آرش

قنبری نیا

خیابان زند باریک- بازاروکیل

0

174

75

وحيد

مرادي

بازروکيلجنوبي بازارشمشيرگرهاسراي فيل

2224475

175

76

محسن

کهزادپور

بازاروکيل جنوبي بازارسراجها

2224693

176

77

محمدعلي

ديده روشن

خيابان زندباريک کوچه شهيدوفا روبروي طاق اسکرو

2222451

177

78

محمود

قنبري نيا

بازار وکيل جنوبي بازار علاقه بندها

2223230

178

79

سوسن

پناهي

خيابان زند ساختمان ظفر

2339292

179

80

احمدرضا

جهان بکام

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2223714

180

81

آرش

جمالي

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

2222967

181

82

غلامرضا

صباغ

بازاروکيل جنوبي بازار علاقه بندها

2231695

182

83

محمد ناصر

بهرامي

شيراز خيابان زند - بازاروکيل بازارعلاقه بندها

2232518

183

84

کيوان

کلانتري

ميدان مطهري-ابتداي بلوار قدوسي شرقي مجتمع سلطانيه

8440041

184

85

علي محمد

پذيرائي

خ زندقبل ازهلال احمرساختمان ظفر

2308782

185

86

بيژن

خوشخو

خ زند باريک - بازار وکيل جنوبي بازار علاقه بندها

2244226

186

87

کورش

کرهاني شيرازي

بازاروکيل جنوبي بازار علاقه بندها

2225180

187

88

غلامحسين

ديده روشن

بازاروکيل جنوبي

2228407

188

89

محمدرضا

پايدار

بازاروکيل جنوبي بازارعلاقه بندها

0

189

90

مرتضي

طالبي

بازاروکيل جنوبي بازارشمشيرگرها

2224410

190

91

اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف روستائي فارس

 

 

شيراز بلوار مدرس 7204549

191

92

شركت تعاوني فرش دستباف روستائي خرمبيد

 

 

خرمبيد

192

93

شركت تعاوني فرش دستباف روستائي فيروزآباد

 

 

فيروزآباد

193

دوره سوم

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده