شنبه 30 تیر 1397
EN

استان مرکزی

لیست اسامی متقاضیان شرکت در جشنواره فروش فرش دستباف استان مرکزی سال 92

ردیف

نام استان

نام فروشگاه

نام فروشنده

آدرس

تلفن همراه و ثابت

ایمیل

1

مرکزی

خانه ساروق

سید علی مهاجرانی

اراک بازار- پاساژ مهدیه طبقه همکف

32213014

09188620370

2

مرکزی

فرش جم

علیرضا راهدار

اراک بازارپاساژ مهدیه طبقه پائین

32246178

3

مرکزی

فرش صفدری

محمد حسن صفدری

اراک بازارپاساژ مهدیه

32222970

09181623900

4

مرکزی

فرش مجیدی

مصطفی مجیدی

اراک بازارپاساژ مهدیه

32243550

5

مرکزی

بازرگانی فرش حسینجانی

ایمان حسینجانی

اراک بازارپاساژ مهدیه

32238788

09181615908

6

مرکزی

فرش ترنج

حجت اله منصوری

اراک بازارپاساژ مهدیه

32217886

09189636101

7

مرکزی

گالری فرش شهریار

مهدی حسینجانی

اراک بازارپاساژ مهدیه

32220382

8

مرکزی

گالری گودرزی

ابراهیم گودرزی

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه فوقانی

32221264

9

مرکزی

فراهانی

محمد داود آبادی

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه همکف

32227133

10

مرکزی

گالری فرش داعی

محمد جواد داعی

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه پائین

32229955

09181616179

11

مرکزی

ابائی

محمد آبائی

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه فوقانی

32221774

12

مرکزی

گالری تابلو فرش تبریز(نظری)

علیرضا نظری

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه همکف

32221264

09188612022

13

مرکزی

فرش ناظری

جواد نظری

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه همکف

32245372

14

مرکزی

فروشگاه یگانه ساروق

علی اصغر داودآبادی

اراک بازار پاساژ مهدیه طبقه همکف

32239008

Ali Davodi carpet@yahoo.com

15

مرکزی

تار وپود

محمد علی رضایی اصل

اراک بازار سرای کاشانی

32222159

09187627786

16

مرکزی

ملک زاده

احد ملک زاده

اراک بازار سرای نوذری

32227218

09189614495

17

مرکزی

فرش عاشوری

روح اله عاشوری

اراک بارار سرای نوذری

32228159

09183499829

18

مرکزی

فرش محمدی

شاهپور محمدی هزاوه

اراک بازار سرای نوذری

32228715

09183645219

19

مرکزی

گالری فرش ساروق-جیریا

علی جیریائی

اراک بازار پاساژقائم طبقه فوقانی

32223058

09181616012

ردیف

نام استان

نام فروشگاه

نام فروشنده

آدرس

تلفن همراه و ثابت

ایمیل

20

مرکزی

فرش مهدی

رضا جیریائی شراهی

اراک بازار پاساژقائم طبقه همکف

09183619255

21

مرکزی

فرش نظیری

مصطفی نظیری

اراک بازار پاساژقائم طبقه همکف

32227395

22

مرکزی

فرش بنی جمالی

سید عظیم بنی جمالی

اراک بازار پاساژ قائم

32223144

23

مرکزی

فرش ساروق

حسن جیریایی

اراک بازار پاساژ قائم

32237815

09188628797

24

مرکزی

فرش یاقوت ارغوانی

امیررضا آقا نجفی

اراک بازار سرای آقایی

32245118

aghanajafi@handrug.com

25

مرکزی

ایران فرش

محسن حقدادی

اراک بازار سرای هزاوه ایها

32245558

26

مرکزی

فرش نبیونی

حسن نبیونی

اراک بازار روبروی سرای حاجی باشی

32223531

27

مرکزی

فرش هاشمی

محمد باقر هاشمی

اراک بازار گذر کفاش ها

32226874

09181613544

28

مرکزی

فرش مسعود

مسعود یوسفی راد

اراک بازار سرای  کفاش ها

32221127

09188491227

29

مرکزی

فرش محمدی

مجیدرضا محمدی صفت

اراک بازار سرای نقشینها

32227521

30

مرکزی

فرش فراهانی

محمد فراهانی

اراک خ ملک خ 17 متری فروشگاه فرش فراهانی

09128859909

32230057

31

مرکزی

فرش دانیال

سید حسین پیغمبرزاده

اراک بازار سرای کاشانی

33223758

32

مرکزی

فرش نجفی

سعید نجفی

اراک بازار کوچه اتحاد

09181627041

33

مرکزی

فرش معمارزاده

محمد آقا معمارزاده

اراک بازار- روبروی مبلمان طهماسبی

08627222377

34

مرکزی

فرش عسگری

رضا عسگری

خ امام خمینی

09186016021

35

مرکزی

فرش نصیری

علی نصیری

خ امام خمینی

09183620326

36

مرکزی

شرکت سهامی فرش منطقه مرکزی

محسن شفیقی

اراک سه راه ابوذر

32228028

Mo_shafighi@yahoo.com

37

مرکزی

اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی

غلامعباس جیریایی

اراک خ پاسداران نبش گذر دوم بازار

32215360،61

38

مرکزی

شرکت تعاونی فرش روستایی اراک

احسان کریمی

اراک میدان ارگ کوچه ملا فتحعلی

34055200

39

مرکزی

شرکت تعاونی فرش روستایی محلات

علی حبیبی

محلات خ امام خمینی ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی

43221699

09188668526

40

مرکزی

شرکت تعاونی فرش روستایی دلیجان

حسین نوروزی

دلیجان انتهای خیابان دیالمه روبرو کمیسیون اموربانوان

44228650

09183669662

41

مرکزی

شرکت تعاونی فرش روستایی تفرش

علی محمد فرزاد

تفرش خ بسیج انبار جهاد کشاورزی

08636222229

09183489152

42

مرکزی

شرکت تعاونی فرش روستایی شازند

عباسعلی نصری

شازند پاساژ مهدیه انتهای پاساژ

08624225415


لیست اسامی متقاضیان شرکت در جشنواره فروش فرش دستباف استان مرکزی سال 91

تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده