شنبه 30 تیر 1397
EN

استان کردستان

لیست اسامی فروشگاه های شرکت کننده در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف

رديف

نام

نام خانوادگي

عضو

آدرس

تلفن

همراه

1

محمد

وكيلي نصرت آباد

اتحاديه صنفي

سنندج خ انقلاب-ميدان آصف

08713242946

09181718526

2

طاهر

جلالي

اتحاديه صنفي

سنندج- خ انقلاب- سراي ارباب

08713240268

09183134531

3

حاج غفور

نظرپور

اتحاديه صنفي

سنندج- خ انقلاب- پاساژ يزدانجو

08712267741

09187886331

4

عدنان

محمدي

اتحاديه صنفي

سنندج- خ انقلاب- سراي ارباب

08713224516

09181718117

5

يحيي

محمدي قصريان

اتحاديه صنفي

سنندج خ انقلاب-ميدان آصف

08713235652

09181718080

6

افشين

حبيبي

اتحاديه صنفي

سنندج خ انقلاب-ميدان آصف

08713241641

09181710542

7

يداله

بابابيي

اتحاديه صنفي

سنندج-ميدان انقلاب-پاساژ يزدانجو

08712267741

09187886321

8

عابدين

ساعد موچشي

اتحاديه صنفي

سنندج- خ انقلاب- پاساژ انقلاب

08712278553

 

9

سليم

عباسي

اتحاديه صنفي

سنندج- خ انقلاب- پاساژ انقلاب

 

 

10

فريدون

جعفري

اتحاديه صنفي

بيجار- خ اردلان-راسته بازار

08724222826

09359043504

11

محمدابراهيم

خرمي زاده

اتحاديه صنفي

بيجار- بازار افتخار-پاساژ كاظمي

08724235253

09189713799

12

رحمت اله

نورمحمدي

اتحاديه صنفي

بيجار- بازار افتخار-پاساژ كاظمي

08724226185

09181724319

13

كاظم

منصوري

اتحاديه صنفي

بيجار- خ اردلان- راسته بازار

08724228747

09181724005

14

محمدجعفر

متقي

اتحاديه صنفي

بيجار- خ اردلان- راسته بازار

08724235641

09187805440

15

احمد

محمديان

اتحاديه صنفي

سقز-ميدان استقلال ابتداي خ استاد شيرازي-سراي فرش بهرام ط دهم- كف فرش محمديان

08743221377

09183740396

16

توفيق

ارس

اتحاديه صنفي

سقز-ميدان استقلال- پاساژ فرش قدمي-طبقه هم كف

08743225071

09188758677

17

حيدر

رضوان

اتحاديه صنفي

سقز-ميدان استقلال- پاساژ فرش قدمي-طبقه هم كف

08743226702

09188759097

18

ابوبكر

امجدي

اتحاديه صنفي

سقز-ميدان استقلال- پاساژ فرش قدمي-طبقه هم كف

 

09188757648


دوره سوم

هیچ اطلاعاتی ثبت نشده