دوشنبه 05 تیر 1396  
ریشه » نشست علمى- تخصصى "طرح و نقشه فرش دستباف؛ چالش سلیقه یابی و بازارگرایی"