مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 08 فروردین 1396

کتابچه معرفی مواد اولیه فرش منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، این کتابچه با هدف تاکید بر ریشه طبیعی الیاف مصرفی در فرش دستباف ایران (پشم، ابریشم و پنبه) برای مخاطبان برون مرزی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، در سه فصل مجزا به معرفی انواع لیف های به کار رفته در فرش دستباف ایران و منشاء طبیعی (گیاهی- جانوری) آنها پرداخته و چگونگی فراوری و آماده مصرف شدن در دستبافته ها را نشان می دهد.

این کتابچه از سوی مرکز ملی فرش ایران در 56 صفحه و به زبان انگلیسی در نخستین روزهای سال جدید آماده ارایه به مخاطبان شده است.

ویدیو