مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 15 فروردین 1396

انتصابهای تازه در مرکز ملی فرش ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر طی احکامی «مجتبی فیض اللهی» را به عنوان قائم مقام، «فرشته دستپاک» را به عنوان معاون امور تولید و «محمدمهدی فرشچی موحد» را به عنوان معاون امور اقتصادی و بازاریابی مرکز ملی فرش ایران منصوب کرد.

وی همچنین «سید محمد ویسیان» را که پیشتر سرپرستی معاونت امور تحقیقات و آموزش این مرکز را برعهده داشت به عنوان معاون تحقیقات و آموزش تعیین کرد.

لازم به ذکر است رییس مرکز ملی فرش ایران از زحمات «ابراهیم عزیزی هریس» در طول مدت تصدی قائم مقامی، «مجتبی فیض اللهی» در طول تصدی معاونت امور اقتصادی و بازاریابی و «قاسم کاظمی گورجی» در طول تصدی معاونت امور تولید نیز تقدیر کرد.

ویدیو