یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
EN

دوره‌های آموزشی

ردیف عنوان دوره مکان دوره زمان دوره ثبت نام دوره
1 بازاریابی و فروش فرش دستباف آذربایجان غربی 32 ساعت 4 روز به جز روزهای تعطیل هر روز 8 ساعت
2 بازاریابی وفروش اصفهان اصفهان 32 ساعت 4 روز به جز روزهای تعطیل هر روز 8 ساعت
3 بازاریابی وفروش تهران تهران 32 ساعت 4 روز به جز روزهای تعطیل هر روز 8 ساعت
4 بازاریابی وفروش قم قم
5 بازاریابی وفروش کرمان کرمان 32 ساعت 4 روز به جز روزهای تعطیل هر روز 8 ساعت
6 بازاریابی وفروش همدان همدان 32 ساعت 4 روز به جز روزهای تعطیل هر روز 8 ساعت
7 دوره راهنمایان گردشگری 3 روز برابر با 25 ساعت دوره آموزشی(به جز روزهای تعطیل)
8 شیوه نامه برگزاری کارگاه آموزشی3 24 ساعت در3 روز به جز روزهای تعطیل هر روز 8 ساعت
9 رفوگران 95آذربایجان شرقی آذر بایجان شرقی 3 روز
10 ارتقا مهارت مربیان رفوگری و مرمت استان تهران 3 روز 22 ساعت
11 دستورالعمل ارسالی رنگرزان کرمان 3 روز
12 طراحان اصفهان اصفهان 3 روز به جز روزهای تعطیل
13 طراحان سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 3 روز به جز روزهای تعطیل
14 طراحان کرمان کرمان 3 روز به جز روزهای تعطیل