دوشنبه 28 خرداد 1397
EN

گالری ویدئو

  


پردیس پارسی قسمت نوزدهم

وضعیت تولید فرش دستباف (1393/10/15)

پردیس پارسی قسمت هجدهم

پژوهش در فرش (1393/10/01)

پردیس پارسی قسمت هفدهم

مزایای فرش دستباف (1393/09/17)

پردیس پارسی قسمت پانزدهم

حضور فرش در برنامه های تلویزیونی (1393/09/03)

پردیس پارسی قسمت شانزدهم

فرش و رسانه (1393/09/10)

پردیس پارسی قسمت چهاردهم

گردشی گردا گرد فرش ایران (1393/08/26)

پردیس پارسی قسمت سیزدهم

فرش و موزه (1393/08/19)

پردیس پارسی قسمت دوازدهم

تبلیغات برون مرزی فرش دستباف و ورود به بازارهای جدید ( با اشاره به بازار چین ) (1393/08/05)

پردیس پارسی قسمت یازدهم

فرش ایرانی از نگاه غربیان (1393/07/28)

پردیس پارسی قسمت دهم

فروش داخلی فرش دستباف (1393/07/21)

پردیس پارسی قسمت نهم

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تولید فرش (1393/07/14)

پردیس پارسی قسمت هفتم

فرش؛ دانشگاه و بازار (1393/06/31)

پردیس پارسی قسمت هشتم

صادرات فرش دستباف (1393/07/07)

پردیس پارسی قسمت ششم

تابلو فرش (1393/06/24)

پردیس پارسی قسمت پنجم

طراحی رایانه ای در فرش (1393/06/07)

پردیس پارسی قسمت چهارم

پژوهش برون مرزی در فرش دستباف و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران (1393/06/04)

پردیس پارسی قسمت سوم

حضور در نمایشگاه های خارجی فرش و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران (1393/06/03)

پردیس پارسی قسمت دوم

قالي ايراني سياستها و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران (1393/06/02)

پردیس پارسی قسمت اول

تبیین رویکرد مرکز ملی فرش ایران (1393/05/29)