طراحی سایت
چهارشنبه 09 مهر 1399
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)1907دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)1103دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)787دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7652دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3361دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2916دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2458دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2406دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)2179دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)2073دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)2203دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)2161دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1987دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)2055دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1903دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)2024دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1820دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1767دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1773دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1765دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)2143دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1795دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1827دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1794دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1796دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1828دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)2030دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1936دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)2044دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1996دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1996دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1986دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)2057دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1886دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1931دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)2011دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1712دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1681دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1821دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1836دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1765دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1707دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1702دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1740دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1794دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)2114دانلود
 عنوانکلیک 
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2018183دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2017702دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395826دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394370دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13931147دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392943دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13918018دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13905919دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13895009دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884793دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875559دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13896007دانلود