شنبه 28 مهر 1397
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)448دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)1071دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)448دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)287دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7135دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2904دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2432دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2111دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2027دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1832دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1735دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1839دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1798دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1699دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1687دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1622دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1707دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1551دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1475دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1506دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1484دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1497دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1519دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1560دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1504دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1485دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1530دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1744دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1695دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1702دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1757دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1708دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1709دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1726دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1637دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1686دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1728دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1472دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1431دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1562دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1562دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1517دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1472دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1472دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1496دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1494دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1790دانلود
 عنوانکلیک 
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395168دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 139471دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1393536دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392506دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13917491دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13904766دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13894540دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884426دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875051دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13895472دانلود