طراحی سایت
دوشنبه 06 بهمن 1399
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)2006دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)1183دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)862دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7719دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3430دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2985دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2528دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2476دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)2222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)2121دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)2275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)2222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)2040دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)2113دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1974دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)2114دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1855دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1808دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1809دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1805دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)2181دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1833دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1871دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1850دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1918دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1874دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)2068دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1970دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)2153دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)2033دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)2025دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)2093دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)2100دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1929دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1966دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)2050دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1749دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1715دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1853دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1869دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1805دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1742دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1736دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1775دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1904دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)2165دانلود
 عنوانکلیک 
رقبا و بازارهایشان 201929دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1397)0دانلود
بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف در سال 1398 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13970دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2018305دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2017971دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395875دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394400دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13931203دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392979دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13918155دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13906013دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13895051دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884866دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875623دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13896155دانلود