چهارشنبه 28 آذر 1397
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)1220دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)555دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)377دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7228دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2981دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2512دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2174دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2096دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1886دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1793دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1910دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1862دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1750دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1741دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1668دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1750دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1590دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1518دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1546دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1519دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1547دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1562دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1605دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1553دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1525دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1579دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1786دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1728دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1738دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1788دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1742دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1745دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1783دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1671دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1721دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1775دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1507دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1463دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1600دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1609دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1552دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1504دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1505دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1532دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1528دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1833دانلود
 عنوانکلیک 
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395279دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394122دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1393631دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392592دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13917546دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13904822دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13894608دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884475دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875140دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13895543دانلود