طراحی سایت
دوشنبه 30 فروردین 1400
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)2054دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)1222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)895دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7753دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3458دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 3016دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2553دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2503دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)2252دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)2142دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)2320دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)2251دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)2064دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)2134دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)2002دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)2133دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1877دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1831دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1835دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1825دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)2201دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1854دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1892دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1890دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1960دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1897دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)2089دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1990دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)2199دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)2053دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)2048دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)2155دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)2131دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1952دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1988دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)2073دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1774دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1738دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1874دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1893دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1830دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1764دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1769دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1798دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1939دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)2188دانلود
 عنوانکلیک 
رقبا و بازارهایشان 201988دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1397)0دانلود
بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف در سال 1398 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13970دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2018349دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 20171012دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395900دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394422دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13931264دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13921013دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13918211دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13906045دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13895079دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884888دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875667دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13896232دانلود