یکشنبه, 04 مهر,1400
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)2153دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)1300دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)966دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7820دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3525دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 3111دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2600دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2566دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)2303دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)2201دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)2386دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)2300دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)2112دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)2193دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)2049دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)2188دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1918دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1878دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1885دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1880دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)2261دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1906دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1950دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1948دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)2018دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1954دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)2131دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)2048دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)2246دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)2093دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)2110دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)2218دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)2198دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1994دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)2035دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)2129دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1813دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1781دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1920دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1949دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1878دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1801دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1831دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1835دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)2010دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)2241دانلود
 عنوانکلیک 
رقبا و بازارهایشان 2019204دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1397)0دانلود
بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف در سال 1398 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13970دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2018432دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 20171087دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395957دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394489دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13931348دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13921094دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13918298دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13906120دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13895125دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884931دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875716دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13896293دانلود