طراحی سایت
یکشنبه 09 آذر 1399
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)1954دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)1142دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)825دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7682دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3395دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2954دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2510دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2456دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)2205دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)2104دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)2242دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)2197دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)2026دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)2099دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1952دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)2079دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1840دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1791دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1795دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1791دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)2164دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1822دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1850دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1819دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1866دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1854دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)2052دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1956دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)2093دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)2018دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)2013دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)2045دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)2082دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1912دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1950دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)2035دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1732دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1700دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1840دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1858دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1787دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1728دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1721دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1757دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1856دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)2138دانلود
 عنوانکلیک 
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2018260دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2017947دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395857دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394385دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13931169دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392960دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13918093دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13905976دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13895031دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884854دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875592دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13896073دانلود