چهارشنبه, 12 مهر,1402
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)2476دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)1552دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)1179دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)8046دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3730دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 3352دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2755دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2742دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)2485دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)2363دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)2572دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)2464دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)2248دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)2357دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)2219دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)2364دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)2085دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)2036دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)2035دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)2051دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)2732دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)2066دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)2141دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)2132دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)2193دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)2135دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)2312دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)2206دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)2411دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)2240دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)2285دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)2398دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)2366دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)2121دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)2166دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)2301دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1963دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1927دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)2101دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)2098دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)2039دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1936دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1994دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1978دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)2433دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)2448دانلود
 عنوانکلیک 
رقبا و بازارهایشان 2019498دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1397)0دانلود
بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف در سال 1398 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13970دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 2018659دانلود
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 20171192دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13951073دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394624دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13931550دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13921250دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13918438دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13906253دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13895284دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13885021دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875863دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13896463دانلود