طراحی سایت
چهارشنبه 01 اسفند 1397
EN

آمار و اطلاعات

 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1396)617دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1395)1396دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1394)695دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1393)441دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)7275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)3028دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2568دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 2215دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)2154دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1923دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1831دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1980دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1952دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1784دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1781دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1705دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1798دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1623دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1583دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1580دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1555دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1587دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1590دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1636دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1593دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1553دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1614دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1834دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1758دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1771دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1819دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1794دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1782دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1860دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1699دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1755دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1829دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1537دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1494دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1631دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1644دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1580دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1533دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1532دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1562دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1570دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1872دانلود
 عنوانکلیک 
فرش دستباف در ایران, کشورهای رقیب و بازارهایشان در سال 201721دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1395407دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394173دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1394 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1393732دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1392676دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1392 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13917599دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13904865دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1390 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13894660دانلود
تحلیل وضعیت صادرات فرش دستباف ايران (ارزشي و وزني) طی سال 1389 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 13884519دانلود
نمودار صادرات فرش دستباف ایران بین سال های 1352 تا 13875204دانلود
تحولات صنعت فرش ایران طی دوره 1352 تا 13895617دانلود