مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 26 اسفند 1394

چند جا به جایی در مرکز ملی فرش ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر طی چند ابلاغ "ابراهیم عزیزی هریس" را با حفظ سمت به عنوان "سرپرست معاونت امور بازاریابی"، "قاسم کاظمی گورجی" را به عنوان "جانشین معاونت امور تولید"، "مرتضی لطفی افشار" را به عنوان "جانشین معاونت امور بازاریابی" و "فریبرز نورپناه" را به عنوان "جانشین معاونت تحقیقات و ترویج" منصوب کرد.

وی همچنین در ابلاغی "مجتبی فیض اللهی" را به عنوان "مشاور مرکز ملی فرش ایران در امور اقتصادی و تجاری" منصوب کرد و از کوشش های "فریبرز افضال" و "کاملیا قلمزن نیکو" در مدت تصدی جانشینی معاونت های تولید و بازاریابی تقدیر کرد.

ویدیو