مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 14 آبان 1396

هم انديشى فرش و صنايع دستى

به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران، در اين نشست به دعوت اتحاديه صادركنندگان فرش ايران، رييس مركز ملى فرش ايران و معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى حضور داشتند. 

بر اساس اين گزارش بحث و بررسى درباره نقاط اشتراك و مشكلات و دغدغه هاى مشترك دو مجموعه از جمله تسهيلات، حمايتهاى دولتى، تبليغات و... از محورهاى اين نشست بود.

ویدیو