مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 27 تیر 1397

انتصاب مشاور طرح و برنامه و امور استانها

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ در این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و با تکیه بر تجربه و اندوخته های گرانقدر خود و با تلاش و تدبیر در تنظیم اهداف راهبردی و برنامه های عملیاتی مرکز ملی فرش ایران، ضمن تعامل سازنده با سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در راستای تحقق این اهداف و برنامه ها، نسبت به هدایت امور فرش در استانها و نیز انعکاس اقدامات و نتایج عملکرد ادارات فرش استانها اقدام و با ارایه طرح ها و برنامه های مفید و موثر تعالی روزافزون هنر- صنعت فرش دستباف را موجب شوید.

ویدیو