مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 17 بهمن 1397

ایران در سال 2017 بزرگ ترین صادر‌کننده فرش دستباف جهان شناخته شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، بر اساس مطالعات صورت گرفته در واحد آمار و اطلاعات مرکز ملی فرش برگرفته از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایت جهانی unstats.un.org، ایران بزرگ ترین صادرکننده فرش دستباف در سال 2017 بوده است. به طوری که در سال 2017 سهم ایران از تجارت جهانی 18.1 درصد و سهم هند (بزرگترین رقیب ایران در تولید و صدور فرش دستباف)، از تجارت جهانی 16.3 درصد است.هم چنین لازم به ذکر است، در سال 2017 سهم ایران از صادرات جهانی 27.9 درصد و سهم هند ازصادرات جهانی 25.2 درصد است.

ویدیو