مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 02 دی 1398

برگزاری نشست تخصصی طراحی نشان تجاری فرش دستباف ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در این جلسه فرشته دست پاک،  ضمن استقبال از طرح نشان تجاری فرش دستباف ایران ، این امر را جهت معرفی و صیانت از جایگاه فرش دستباف ایران در سطح جهانی بسیار موثر و ارزشمند خواند و بر همکاری کامل این مرکز در این زمینه تاکید کرد.

در این نشست موسسه توسعه و نوآوری کره جنوبی (KITA) مطالبی پیرامون فعالیت های آن شرکت ارائه داد.

در ادامه رییس مرکز افزود: مرکز ملی فرش ایران با مشخص نمودن شاخص ها جهت طراحی نشان تجاری در سطح کشور که معرف تمام ابعاد هنری، فرهنگی و تاریخی این هنر - صنعت بومی فرش دست باف ایران باشد، با الویت بازار محوری فرش دستباف ایران، جهت تصویب نهایی در اختیار مدیر پروژه مذکور در wipo  قرار خواهد داد.

ویدیو