مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 09 آذر 1400

اطلاعیه در خصوص برگزاری نمایشگاه هتلداری و صنایع وابسته یونان

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، نظر به پیشنهاد دریافت شده از سوی وزارت امور خارجه جهت اختصاص 20 متر مربع به کشور ایران در نمایشگاه هتلداری و صنایع وابسته یونان ، به آگاهی می رساند برگزاری نمایشگاه هتلداری و صنایع وابسته یونان طبق شماره نامه 956809/983 به تاریخ 15/08/1400 ، برگزار خواهد شد. بدیهی است هزینه های مربوط به حضور در این نمایشگاه به عهده شرکت کننده می باشد.  

ویدیو