مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 24 اسفند 1401

برگزاری اولین آزمون ارزیابان تشکیل کارگزاری و فرآیند صدور شناسنامه

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، هم راستا با تشکیل کارگزاری های صدور شناسنامه فرش دستباف، اولین دوره آزمون ارزیابان واجد شرایط فرش های متقاضی شناسنامه در تاریخ 22/12/1401 در محل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات برگزار شد.

شایان توجه است که از بین 45 متقاضی صدور شناسنامه فرش، 25 نفر واجد شرایط از سوی مرکز ملی فرش ایران انتخاب و در سه مرحله (کتبی، علمی و مصاحبه) مورد آزمون قرار گرفتند..

 

ویدیو