شنبه, 12 آذر,1401

المپیاد سوم سال 87

المپیاد سوم سال 87
المپياد سراسري علمي ـ عملي فرش دستباف با هدف و انگيزه رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه هنر‌ ـ صنعت فرش در دو سطح دانش آموزي ـ دانشجوئي برگزار مي شود.
آيين نامه برگزاري المپياد فرش دستباف ايران

مقدمه:
المپياد سراسري علمي ـ عملي فرش دستباف با هدف و انگيزه رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه هنر‌ ـ صنعت فرش در دو سطح دانش آموزي ـ دانشجوئي برگزار مي شود. بدين منظور با استفاده از نظرات متخصصين و صاحب نظران و تلفيق تجارب حاصل از ساير مسابقات كه توسط دستگاههاي مختلف برگزار شده، شيوه اي مناسب و كارآمد كه بتواند به درستي ميزان توانمندي آنان را نشان دهد طراحي شده است.
اين آيين نامه به منظور هماهنگي و يكسان سازي شرايط برگزاري مسابقات در استانهاي مختلف، تسهيل در شركت تمامي واجدين شرايط و نظارت دقيق به نحوه اجراي مسابقات تهيه شده است.

اهداف:
1. ايجاد انگيزه به منظور تحصيل علوم و كسب مهارتهاي علمي و عملي دانش آموزان و دانشجويان فرش
2. ارزيابي توان علمي و عملي در دو سطح دانش آموزي و دانشجوئي
3. شناسايي دانش آموزان و دانشجويان مستعد ونمونه در سطح استان ها و كشور
4. آشنايي بيشتر جامعه با فرش دستباف در رشته هاي مختلف مرتبط با آن از طريق پوشش تبليغاتي مناسب
5. ترويج فرهنگ فرش بافي بعنوان يك فعاليت هنري و سرگرمي براي جوانان


ماده 1: واژه هاي ذيل به اختصار در متن تعريف مي گردد.
1-1- مركز: مركز ملي فرش ايران مي باشد.
1-2- سازمان: سازمان بازرگاني استان مي باشد.
1-3- دانش آموز: دانش آموزان شاغل به تحصيل در هنرستانهاي كاردانش و فني ـ حرفه اي رشته فرش
1-4- دانشجويان: دانشجويان رشته فرش دستباف در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاهها و مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي.
1-5- طراحان سوالات: اساتيد و افراد صاحب نظر جهت طراحي سئوالات و ارزشيابي شركت كنندگان
1-6- داوران: افراد داراي صلاحيت جهت داوري و نظارت به نحوه اجراي مسابقات
1-7- مسابقات استاني: مسابقاتي كه در سطح استانها برگزار شده و منتخبين استان تعيين مي شوند.
1-8- مسابقه نهايي: مسابقه اي كه از بين منتخبين استاني در سطح كشور برگزار شده و منتخبين كشور انتخاب مي شوند.
1-9- ذخيره از نفرات دوم تا سوم هر رشته مي باشد كه به ترتيب رتبه معرفي مي شوند.
ماده 2: مسئوليت برنامه ريزي، اجرا و برگزاري المپياد
اين المپياد هر ساله يك مرتبه در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود كه برگزاري مرحله مقدماتي (استاني) طبق ضوابط تعريف شده در اين آيين نامه با سازمان بازرگاني استان و با نظارت گروه آموزش مركز مي باشد و اجراي تمام امور مربوط به مرحله نهايي با گروه آموزش مركز ملي فرش مي باشد.

فصل دوم: ضوابط و مقررات
ماده 3: به منظور اجراي بهينه مسابقات با رويكرد بهره گيري مناسب از فرصت          بدست آمده قوانين و مقرراتي براي هر چه بهتر برگزاري مسابقات در نظر گرفته مي شود.
1-3- المپياد در دو مرحله مقدماتي (توسط سازمان بازرگاني استان) و نهايي (توسط مركز ملي فرش) برگزار مي شود.
2-3- مسابقات در هر دو مرحله فقط يك بار در سال برگزار مي شود.
3-3- المپياد دردو سطح دانش آموزي با همكاري هنرستانهاي كارودانش آموزش وپرورش و تحت نظارت مركز و سطح دانشجويي با همكاري دانشگاه هاي مربوطه برگزار مي شود.
4-3- مرحله مقدماتي در دي ماه و مرحله نهايي در اسفند ماه هر سال برگزار مي شود.
5-3- در هر مرحله، مسابقات در سه رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزي در سطح دانش آموزي و در چهار رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزي و مرمت در سطح دانشجويي برگزار خواهد شد.
6-3- كليه موارد فني و استانداردهاي لازم به منظور برگزاري بهينه المپياد درشيوه نامه اجرايي پيوست ذكر شده است.
ماده 4: سازمانهاي بازرگاني استان موظفند  طبق برنامه زمانبندي اعلام شده مطابق اين آيين نامه و شيوه نامه پيوست مسابقات مقدماتي را برگزار نمايند.
ماده 5: برآورد هزينه ها و چگونگي هزينه كرد مسابقات مطابق شيوه نامه اجرايي مي باشد.

فصل سوم: شرايط شركت كنندگان

ماده 6: به منظور ايجاد رقابت سالم و يكسان سازي شرايط حضور متقاضي در مسابقات المپياد، ضوابطي به شرح زير در نظر گرفته مي شود.
1-6- سطح دانش آموزي فقط دانش آموزان پايه سوم كاردانش و فني ـ حرفه اي رشته فرش مي توانند شركت نمايند.
2-6- سطح دانشجويي در مقطع كارشناسي فقط دانشجويان سالهاي سوم و چهارم و در مقطع كارداني فقط دانشجويان سال دوم رشته فرش دستباف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علمي ـ كاربردي مي توانند شركت نمايند.
3-6- شرايط شركت براي خانمها و آقايان يكسان مي باشد.
4-6- كساني مي توانند در مرحله نهايي شركت نمايند كه بالاترين امتياز لازم را در مرحله مقدماتي المپياد كسب نمايند و بعنوان منتخبين استان از سوي سازمان بازرگاني استان معرفي شوند.
5-6- سازمان بازرگاني استان مي تواند براي سطح دانش آموزي در سه رشته و براي سطح دانشجويي در چهار رشته، علاوه بر 1 نفر اول، 2 نفر بعنوان ذخيره جهت حضور در مرحله نهايي معرفي نمايد.
تبصره: افراد ذخيره به ترتيب رتبه در صورتي در مسابقات نهايي شركت مي كنند كه منتخبين اول غايب بوده و شركت نكنند.

فصل چهارم: وظايف برگزاركنندگان

ماده 7: سازمان بازرگاني استان با توجه به تقويم اعلام شده از سوي مركز ملي فرش نسبت به ايجاد هماهنگي هاي لازم براي برگزاري مسابقات مقدماتي اقدام خواهد نمود.
ماده 8: سازمان بازرگاني استان موظف است كليه امكانات و تجهيزات مورد نياز را در زمان مقرر تهيه و امكانات لازم را براي برگزاري مسابقات فراهم آورد.
اهم وظايف برگزاركنندگان:
1-8- اطلاع رساني به موقع به دانش آموزان و دانشجويان در خصوص زمان و مكان برگزاري مسابقات
2-8- تامين امكانات مرتبط با برگزاري مسابقات شامل متخصصين مورد نياز، محل برگزاري مسابقه، تجهيزات، اسكان، تغذيه و . . .
3-8- تشكيل هيات منتخب برگزاري مسابقات مقدماتي در سازمان بازرگاني استان
4-8- طراحي سئوالات، برگزاري مسابقات و اعلام نتايج ارزشيابي مقدماتي به                 شركت كنندگان و مركز ملي فرش ايران
5-8- تهيه و تنظيم صورتجلسات پس از برگزاري هر يك از مسابقات
ماده 9: تأئيد صلاحيت علمي و فني داوران و طراحان جهت همكاري در مسابقات به عهده گروه آموزش مركز ملي فرش مي باشد.

فصل پنجم: ستاد برگزاري المپياد
ماده 10: به منظور سياستگذاري و مديريت برگزاري مسابقات، ستاد برگزاري المپياد با تركيب ذيل در مركز ملي فرش تشكيل مي گردد:
1-11- تركيب اعضا
1-1-11- رييس يا معاون مركز رئيس ستاد
2-1-11- مدير تحقيقات عضو ستاد
3-1-11- مدير توليد عضو ستاد
4-1-11- مدير اقتصاد و بازرگاني عضو ستاد
5-1-11- رئيس گروه آموزش دبير ستاد
6-1-11- مسئول روابط عمومي عضو ستاد
7-1-11- نماينده دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش عضو ستاد
8-1-11- نماينده دانشگاهها عضو ستاد
2-11- شرح وظايف ستاد
1-2-11- بررسي و تأييد سرفصل آزمون هاي علمي و عملي و ضرايب مربوطه و نحوه ارزشيابي
2-2-11- بررسي و نظارت بر نحوه برگزاري مسابقات علمي و عملي در هردو مرحله
3-2-11- تهيه و تنظيم برنامه عزيمت طراحان، ناظران و داوران جهت حضور در مرحله نهايي مسابقات
4-2-11- برنامه ريزي در جهت تبليغات مناسب و گسترده در سطح استان و كشور
5-2-11- تاييد تيم كارشناسي پيشنهادي، از سوي گروه آموزش مركب از طراحان سوالات و داوران
 
فصل ششم: جوايز و ياد بودها

ماده 12: پس از برگزاري مرحله نهايي المپياد و اعلام نتايج و مشخص شدن نفرات برتر در سه رشته دانش آموزي و چهار رشته دانشجويي، به رسم يادبود و به منظور تشويق هنرمندان جوايزي به آنان اعطا خواهد گرديد.
ماده 13: به كليه منتخبين استاني كه در مرحله نهايي المپياد شركت مي كنند لوح يادبود اعطا مي گردد.
ماده 14: اين آيين نامه در 13 ماده تنظيم و از تاريخ ابلاغ به كليه استانها لازم الاجرا است.

شيوه نامه اجرائي مسابقات مرحله مقدماتي و نهايي المپياد فرش دستباف ايران
با عنايت به آيين نامه برگزاري المپياد فرش دستباف ايران، شيوه نامه حاضر به منظور تبيين مواد آيين نامه ياد شده در دو قسمت ذيل تهيه شده است.

قسمت اول
مرحله مقدماتي المپياد
ماده اـ مسئوليت برگزاري:
1-1- مرحله مقدماتي مسابقات در هر استان با مسئوليت رييس سازمان بازرگاني و تحت نظارت مركز ملي فرش در هر سال يك مرتبه در دي ماه اجرا مي گردد.
در اين خصوص سازمان بازرگاني استان ضمن هماهنگي لازم با ستاد برگزاري المپياد كه در مركز مستقر مي باشند نسبت به برگزاري مسابقات در سطح دانش آموزي و هماهنگي با دانشگاه جهت تعيين نفرات برتر دانشجويي در رشته هاي ذكر شده در آئين‌نامه اقدام و براي هر رشته يك نفر بعنوان نفر اول و 2 نفر بعنوان ذخيره در دو سطح مذكور، حداكثر تا نيمه اول بهمن ماه به مركز ملي فرش معرفي نمايد.
تبصره 1: عدم برگزاري مسابقه مرحله مقدماتي و يا عدم ارسال صورتجلسه مربوطه به همراه اسامي برگزيدگان در موعد مقرر از سوي هر استان به منزله انصراف آن استان از شركت در مرحله نهايي المپياد مي باشد.
2-1- اعضاي كميته برگزار كننده مرحله مقدماتي:
1-2-1- رئيس سازمان مسئول كميته
2-2-1- معاون بازرگاني داخلي جانشين مسئول
3-2-1- مديريت برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني عضو كميته
4-2-1- مسئول اداره فرش دبير كميته
5-2-1- مسئول روابط عمومي سازمان عضو كميته
6-2-1- نماينده سازمان آموزش و پرورش استان             عضو كميته
7-2-1- نماينده دانشگاه عضو كميته
3-1- شرح وظايف كميته برگزار كننده مسابقات در مرحله مقدماتي

1-3-1- برنامه‌ريزي به منظور طراحي سئوالات و نحوه برگزاري مسابقات
2-3-1- هماهنگ عمل نمودن با نامه‌ها و ابلاغيه‌هاي ارسالي از سوي مركز ملي فرش 
3-3-1- رعايت دقت در صحت اجراي تمام مفاد دستورالعمل‌هاي صادر از سوي ستاد المپياد
4-3-1- اطلاع‌رساني مناسب به دانش‌آموزان و دانشجويان براي ترغيب شركت در مسابقات مقدماتي المپياد
5-3-1- اطلاع‌رساني مناسب به روزنامه‌ها و شبكه استاني صدا و سيما
6-3-1- اجراي صحيح و مطلوب مسابقات مرحله مقدماتي
7-3-1-انتخاب داور، طراح سئوال و صاحب‌نظر جهت برگزاري مسابقات و ارسال مشخصات و سوابق تخصصي (علمي و تجربي) آنان به مركز جهت تاييد صلاحيت آنان
8-3-1- اعلام نتايج مسابقات در مرحله مقدماتي و ارسال صورت‌جلسات و اعلام نفرات برتر مطابق با آيين‌نامه به مركز ملي فرش
ماده 2: نحوه برگزاري مسابقات و طراحي سئوالات:
1-2- مسابقات دانش‌آموزي كه در هر سه رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزي به صورت نظري و عملي برگزار شده و از سوي طراحان سئوال نوع آزمون و نحوه ارزشيابي شركت كنندگان تعيين مي‌گردد.
2-2- در سطح دانشجويي هر دانشگاه مخير است نفرات برتر در هر 4 رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزي و مرمت را از طريق مسابقه داخلي يا بر اساس معدل آنها انتخاب و به سازمان بازرگاني استان اعلام نمايد.
3-2- نوع آزمون و سطح سئوالات در دو سطح دانش‌آموزي و دانشجويي با هم متفاوت است.
4-2- داوران بر نحوه برگزاري مسابقات و ارزشيابي درست و دقيق شركت‌كنندگان نظارت خواهند داشت.


قسمت دوم
مرحله نهايي مسابقات 


ماده 3: مسئوليت برگزاري، برنامه‌ريزي و اجرا:
1-3- سياست‌گذاري و مسئوليت مسابقات مرحله نهايي المپياد به عهده ستاد برگزاري المپياد مي‌باشد.
2-3- اجراي مرحله نهايي مسابقات با گروه آموزش مركز ملي فرش مي‌باشد كه در اسفند ماه هر سال برگزار مي‌شود.
ماده4: شرايط شركت‌كنندگان در مرحله نهايي مسابقات
1-4- نفرات برگزيده اول در رشته‌هاي ذكر شده در آيين نامه در دو سطح دانش‌آموزي و دانشجويي كه به مرحله نهايي راه پيدا مي‌كنند.
تبصره: علاوه بر نفرات اول 2نفر به عنوان ذخيره از هريك از رشته‌ها و براي هر يك از دو سطح برگزار شده معرفي مي‌شوند تا در صورت عدم حضور هر يك از نفرات اول، در مسابقات مرحله نهايي جايگزين شوند.
ماده 5: نحوه اجراي مسابقات مرحله نهايي:
1-5- با توجه به امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي در يكي از مراكز آموزشي يا دانشگاهي، مكان مناسب براي برگزاري مسابقه نهايي انتخاب مي‌شود.
2-5- برگزاري مرحله نهايي مسابقات به عهده تيم كارشناسي منتخب مركز مي‌باشد.
تبصره: تيم كارشناسي مركز عبارت‌است از دبير المپياد به‌عنوان مسئول تيم ـ 4نفر داور و4 نفر طراح سئوال و صاحب‌نظر به تاييد ستاد برگزاري المپياد
3-5- تيم كارشناسي مركز پس از برگزاري مسابقات در رشته‌هاي موردنظر و در دوسطح يادشده، موظف است امتيازات كليه افراد شركت كننده در مسابقه را طي صورت‌جلسه‌اي به ستاد المپياد تحويل نمايد.
4-5- ستاد المپياد پس از دريافت امتيازات افراد، نسبت به انتخاب نفرات برتر هر رشته در هر سطح اقدام خواهد نمود.
5-5- اعلام افراد برتر پس از تاييد ستاد برگزاري المپياد توسط دبير المپياد.

ماده 6: هزينه‌هاي برگزاري 
1-6- هزينه اجرايي برگزاري مرحله مقدماتي مسابقات توسط گروه آموزش مركز و با همكاري سازمان بازرگاني استان برآورد خواهد شد.
2-6- هزينه اجرايي برگزاري مرحله نهايي توسط گروه آموزش مركز برآورد خواهد شد.
ماده 7: اين شيوه‌نامه در دو قسمت و 7 ماده تنظيم و از تاريخ ابلاغ به كليه استانها لازم‌الاجرا مي‌باشد. 


امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.