دوشنبه, 26 اردیبهشت,1401

مطالب موجود برای 'فرش، پژوهش، کرمان، یزد، چهارمحال، ریسندگی'

وضعیت کنونی کارگاه های ریسندگی خامه قالی بررسی شد

وضعیت کنونی کارگاه های ریسندگی خامه قالی بررسی شد

جلسه دفاع از طرح مطالعاتی «بررسی وضعیت موجود کارگاه های ریسندگی خامه قالی در استانهای کرمان، یزد، چهار محال و بختیاری» در مرکز ملی فرش ایران برگزار شد.