چهارشنبه, 12 مهر,1402

نمایشگاه دموتکس 2016 آلمان- هانور

  • محل برگزاری آلمان - هانور
  • تاریخ شروع 1394/10/26
  • تاریخ پایان 1394/10/29
  • مدت نمایشگاه 4

نمایشگاه دموتکس به عنوان بزرگترین رخداد در حوزه کفپـوش هـا همـه سـال در هفتـه دوم
ابتداي هر سال میلادي از شنبه تا سه شنبه در شهر هانور کشور آلمان برگزار می شود.
این نمایشگاه در سال جاري از 16 تا 19 ژانویه (برابر 26 تا 29 دي ماه سال 1394 (در شـهر
هانور برپا شد.
در این دوره 12 سالن تحت پوشش فرشهاي دستباف، ماشینی و پارکت قـرار گرفتـه بـود کـه
چهار سالن مربوط به فرش دستباف بود. پاویون اختصاصی فرش ایـران بـه متـراژ 77 متـر بـا
همت مرکز ملی فرش ایران و با همکاري اتحادیه واردکنندگان فرش ایـران در اروپـا در سـالن
15 غرفه 17 این نمایشگاه برپا شد.
در این دوره از نمایشگاه 1441 غرفهدار از 59 کشور حضـور داشـتند و ایرانیـان در قالـب 14
غرفه از ایران و 22 غرفه از مبدا کشورهاي دیگر در این رویداد حاضر بودند.
بر پایه گزارش میزبان این رویداد، در سال جاري 45 هزار نفر از بـیش از 100 کشـور از ایـن
نمایشگاه بازدید کردند.