دوشنبه, 07 اسفند,1402
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
1 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ ب‍ن‍ای‌ ارگ‌ ک‍ری‍م‌ خ‍ان‌ در طراح‍ی‌ ف‍رش‌ تحقیقاتی کارشناسی فاطمه ح‍ی‍دری‌ 1393 خدیجه طاهری
2 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود ن‍ق‍وش‌ ف‍رش‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ا و ف‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍ج‍ام‍ان‍ده‌ از دوره‌ ق‍اج‍ار تحقیقاتی کارشناسی ن‍رگ‍س‌ معین 1393 فریبا غروی، خدیجه طاهری
3 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ا ن‍ق‍وش‌ ف‍رش‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار تحقیقاتی کارشناسی فهیمه س‍ب‍زی‌ 1392 مریم کامیار، فاطمه زارع خلیلی
4 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از ف‍رش‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در م‍وزه‌ ف‍رش‌ ف‍ارس‌ در زم‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ و ن‍ق‍ش‌ تحقیقاتی کارشناسی حمیده ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ا 1392 فریبا غروی، فاطمه زارع خلیلی
5 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ح‍رک‍ات‌ ری‍ت‍م‍ی‍ک‌ در آی‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ن‍ق‍وش‌ ف‍رش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ تحقیقاتی کارشناسی مهشید اسلامی فریمانی 1391 کورس سامانیان، سید علی اکبر سیدی
6 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ن‍ق‍ش‌ م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ب‍ل‍وچ‌ ه‍ای‌ زاه‍دان‌ (ف‍رش‌، گ‍ل‍ی‍م‌ و س‍وزن‌ دوزی‌) تحقیقاتی کارشناسی مرجان رض‍ای‍ی‌ 1393 سید علی اکبر سیدی
7 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ل‍چ‍ک‌ و ت‍رن‍ج‌ در ای‍ل‌ ه‍ای‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ و اف‍ش‍ار تحقیقاتی کارشناسی ملیحه ش‍ه‍رس‍ب‍ز 1392 طاهره رستم نژاد
8 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ طرح‌ و رن‍گ‌ در ف‍رش‌ ف‍ی‍روزآب‍اد تحقیقاتی کارشناسی مریم ج‍ع‍ف‍ری‌  1378 حسین یاوری
9 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ طرح‌ و ن‍ق‍ش‌ ق‍ال‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ت‍ی‍م‍وری‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ م‍ت‍ون‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی ندا ک‍اوی‍ان‌ 1392 فریبا غروی ، طاهره رستم نژاد
10 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ف‍رم‌ و س‍اخ‍ت‍ار ان‍واع‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ درخ‍ت‍ی‌ در ف‍رش‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ ای‍ران‌ تحقیقاتی کارشناسی زهره م‍وس‍وی 1393 طاهره رستم نژاد
11 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ س‍ه‌ت‍ای‍ی‌ه‍ای‌ م‍ق‍دس‌ در ف‍رش‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ای‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ در ف‍رش‌ه‍ای‌ ک‍رم‍ان‌ و طای‍ف‍ه‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ تحقیقاتی کارشناسی ماریه م‍لا 1393 فریبا غروی، طاهره رستم نژاد
12 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ ف‍رش‌ ک‍رم‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ در ه‍ن‍ر م‍وزائ‍ی‍ک‌ تحقیقاتی کارشناسی فرزانه م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ 1390 بهمن فیزابی، شهریار اسدی
13 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ ق‍ال‍ی‌ ت‍رک‍م‍ن‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍ات‍ی‍ک‌ تحقیقاتی کارشناسی نعیمه دان‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‌ 1386 شهریار اسدی
14 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ گ‍ب‍ه‌ ف‍ارس‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ه‍ا در ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ پ‍ارچ‍ه‌ تحقیقاتی کارشناسی م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر زاده‌، ژال‍ه‌ 1390 سید علی اکبر سیدی
15 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ و ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌ ف‍رش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ تحقیقاتی کارشناسی ریحانه ع‍ب‍ادت‌ 1390 شهریار اسدی، سید علی اکبر سیدی
16 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ و طرح‍ه‍ای‌ ق‍ال‍ی‌ و گ‍ل‍ی‍م‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌: به کارگیری نقوش و طرحهای قالی و گلیم کردستان در قالب نقاشی باتیک تحقیقاتی کارشناسی نگار احمدی  1385 شهریار اسدی، ساسان سامانیان
17 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ و دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ن‍ق‍وش‌ گ‍ب‍ه‌ ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی پروین غ‍ف‍اری 1393 فریبا غروی، مجیدرضا مقنی پور
18 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ و دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ن‍ق‍وش‌ گ‍ب‍ه‌ ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی غ‍ف‍اری‌، پ‍روی‍ن‌ 1393 فریبا غروی، مجیدرضا مقنی پور
19 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍رش‌ ب‍ه‍ار تحقیقاتی کارشناسی مروارید م‍ح‍ب‍ی‌ 1393 فاطمه زارع خلیلی
20 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رف‍وگ‍ری‌ ف‍رش‌ در ش‍ی‍راز ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی زهرا ال‍ح‍م‍دی‌  1379 علیرضا چوبینه
صفحه 1 از 52ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها