طراحی سایت
دوشنبه 29 دی 1399
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرح ناز رافع

رییس مرکز

حوزه ریاست

علی رحیمی

مدیر حراست

فریبرز نورپناه

روابط عمومی و تبلیغات

معاونت امور بازاریابی

کورش انصاری

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازاریابی

سید حسن رییس زاده

رییس گروه بازرگانی و امور نمایشگاهی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

سرپرست معاونت امور تولید

کوروش کریمشاهی

رییس گروه مواد اولیه

معاونت امور تحقیق و ترویج

قاسم کاظمی گورجی

رییس گروه آموزش و ترویج

سیدمحمد ویسیان

رییس گروه تحقیقات

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مشاوران