پنجشنبه, 13 مهر,1402

ریاست مرکز

فرح ناز رافع

رییس مرکز

حوزه ریاست

علی رحیمی

مدیر حراست

فریبرز نورپناه

مدیر حوزه ریاست

-- --

روابط عمومی و تبلیغات

معاونت امور بازاریابی

فریبرز نورپناه

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازاریابی

سید حسن رییس زاده

رییس گروه بازرگانی و امور نمایشگاهی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

معاونت امور تولید

- -

رییس گروه مواد اولیه

- -

رییس گروه بافت و تکمیل

معاونت امور تحقیق و ترویج

سیدمحمد ویسیان

معاون امور تحقیق و ترویج

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مرجان صادق نیا

رییس گروه تحقیقات

مشاوران

امید اشرفی

مشاور امور بازاریابی