طراحی سایت
دوشنبه 03 تیر 1398
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرشته دستپاک

رییس مرکز

حوزه ریاست

مرتضی لطفی افشار

مشاور و مسئول حوزه ریاست و امور عمومی

مهری موسی خانی

مشاور و مسئول امور اداری

مرجان صادق نیا

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

منصوره شریفی

عامل ذیحساب و مسئول امورمالی

جلال فهیمی راد

مسئول گروه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

معاونت امور بازاریابی

محمد مهدی فرشچی موحد

معاون امور اقتصادی و بازاریابی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

سرپرست معاونت امور تولید

معاونت امور تحقیق و ترویج

محمد پروین

معاون تحقیق و ترویج

سیدمحمد ویسیان

رییس گروه تحقیقات

قاسم کاظمی گورجی

رییس گروه آموزش و ترویج

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مشاوران

سید محمد ویسیان

مشاورعالی و رییس گروه تحقیقات

حسن اکبری بیرق

مشاور امور بین الملل

کاملیا قلمزن نیکو

مشاور در بخش آمار و اطلاعات

محسن حسن زاده

دستیار ویژه در امور تولید