طراحی سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرح ناز رافع

رییس مرکز

حوزه ریاست

فریبرز نورپناه

مدیر حوزه ریاست و امور عمومی

علی صادق زاده

مدیر حراست و مشاور رییس مرکز

مرجان صادق نیا

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

معاونت امور بازاریابی

کورش انصاری

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازاریابی

سید حسن رییس زاده

رییس گروه بازرگانی و امور نمایشگاهی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

سرپرست معاونت امور تولید

کوروش کریمشاهی

رییس گروه مواد اولیه

معاونت امور تحقیق و ترویج

علی صادق زاده

سرپرست معاونت تحقیق و ترویج

سیدمحمد ویسیان

رییس گروه تحقیقات

قاسم کاظمی گورجی

رییس گروه آموزش و ترویج

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مشاوران