طراحی سایت
دوشنبه 27 خرداد 1398
EN

طرح‌های پژوهشی

تهیه استانداردهای آموزش نظری و عملی کارگاهها و آزمایشگاههای رشته فرش در مقطع کارشناسی و تطبیق وضعیت مراکز آموزش پیام نور استان تهران و جهاد دانشگاهی علم و هنر اردکان یزد با آنها

  • وضعیت :

استاندارد، سطحی از كیفیت است كه از سوی عموم قابل قبول و مبتنی بر نتایج علوم و فنون ونظم و تجارب بشری باشد. بررسی تاریخی كشورهای پیشرفته و درحال پیشرفت، در شكوفایی اقتصادی و تحول نظام آموزشی آنان نشان‌دهنده توجه جدی مدیران و برنامه‌ریزان این كشورها به استاندارد و استانداردسازی در آموزش و ترویج آن در بین جامعه است