طراحی سایت
دوشنبه 03 تیر 1398
EN

طرح‌های پژوهشی

رنگرزی ابریشم با گیاه سورگوم (بذر جارو)

  • وضعیت :

با توجه به اهمیت الیاف ابریشمی در تولید فرش دستباف، اهمیت رنگ به عنوان اولین مؤلفهی بصری در یک فرش و جایگاه مواد رنگزای طبیعی در کیفیت رنگهای حاصله، در این پژوهش به بررسی خاصیت رنگزایی سورگوم جارویی و همچنین تأثیر عوامل مختلف بر روی آن پرداخته شدهاست.