طراحی سایت
دوشنبه 03 تیر 1398
EN

طرح‌های پژوهشی

بهینه سازی استخراج مواد رنگزای موجود درگیاه اسپرک به روش امواج مافوق صوت (UAE) به منظور تولید پودر و عصاره تغلیظ شده

  • وضعیت :

هدف از مطالعه حاضر بهینه سازی شرایط استخراج مواد رنگزای موجود در گیاه اسپرک به روش امواج مافوق صوت (UAE) به منظور تهیه پودر و عصاره تغلیظ شده می باشد. در این پژوهش، جهت بهینه سازی فرآیند استخراج، از طراحی آزمایش به روش رویه سطح پاسخ، استفاده شده است. بدین منظور، گیاه اسپرک اصلاح شده منطقه اصفهان از منابع تجاری تهیه گردید.