شنبه, 09 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
21 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍ق‍وش‌ ه‍ن‍ر دوره‌ س‍اس‍ان‍ی‌ در ق‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ح‍راب‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی فاطمه روش‍ن‌ 1392 خدیجه طاهری
22 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ر طرح‌ و ن‍ق‍ش‌ ق‍ال‍ی‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آب‍اده‌ طش‍ک‌ تحقیقاتی کارشناسی لیلا طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ن‍گ‍ه‍داری 1393 طاهره رستم نژاد، خدیجه طاهری
23 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رش‌ ای‍لات‌ ع‍رب‌ ف‍ارس‌ ( ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍رش‌ ای‍لات‌ ع‍رب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍س‍ا) تحقیقاتی کارشناسی ملیحه ج‍ع‍ف‍ری‌  1378 حسین یاوری
24 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ق‍ال‍ی‌ راور ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍ررس‍ی‌ ق‍ال‍ی‍ه‍ای‌ راور از ن‍ظر ن‍ق‍ش‌ و رن‍گ‌ تحقیقاتی کارشناسی عباس پ‍ورج‍ع‍ف‍ری‌ راوری‌  1378 حسین یاوری
25 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍م‍اده‍ای‌ م‍وج‍ود در ن‍ق‍وش‌ ف‍رش‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ن‍م‍اده‍ای‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ش‍ای‍ر ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ تحقیقاتی کارشناسی ف‍اطم‍ه‌ق‍ن‍ب‍ری  1388 فریبا غروی، سید احمد حمیدی
26 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز خ‍ان‍ه‌ ف‍رش‌ ای‍ران‌ تحقیقاتی کارشناسی زهرا آذر پیکان 1387 محمد علی آبادی
27 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍رش‌ تحقیقاتی کارشناسی ن‍س‍ت‍رن‌پ‍ارس‍ائ‍ی‌ 1392 مریم اختیاری
28 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ری‍ش‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ق‍ال‍ی‌ ب‍اف‍ی‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‌ درم‍س‍ج‍د ش‍ی‍خ‌ ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌ تحقیقاتی کارشناسی ندا ع‍ال‍ی‍ش‍اه‍ی 1390 ساسان سامانیان، سید احمد راعی
29 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ طرح‌ م‍اه‍ی‌ در ه‍م‌ ( ه‍رات‍ی‌) در اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ک‍ردس‍ت‍ان‌: طراحی ابداعی فرش با الهام از نقش ماهی درهم تحقیقاتی کارشناسی سارا رج‍ب‌ پ‍ور ش‍ی‍رازی 1392 فاطمه زارع خلیلی
30 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍رش‌ س‍ردس‍ی‍ری‌ ن‍ی‌ری‍ز تحقیقاتی کارشناسی م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌م‍ع‍دلی  1379 بتول ریاحی
31 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍رو در ف‍رش‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ تحقیقاتی کارشناسی فاطمه اثنی عشری 1392 فاطمه زارع خلیلی
32 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ش‍ن‍اخ‍ت‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍رم‍ات‌، در اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‌ و ک‍ردس‍ت‍ان‌: طراحی ابداعی فرش با استفاده و الهام از نقش محرمات تحقیقاتی کارشناسی فرناز ح‍اج‍ت‍ی 1392 فاطمه زارع خلیلی
33 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و دس‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ن‍ق‍ش‌ درخ‍ت‌ در ف‍رش‌ ک‍رم‍ان‌ تحقیقاتی کارشناسی سرور زل‍ک‍ی‌ ن‍ژاد 1392 سید جلال الدین بصام، مرتضی فرهادیه
34 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وک‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍رش‌ آن‌ تحقیقاتی کارشناسی ج‍ع‍ف‍ر ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد 1382 سید علی اکبر سیدی
35 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز طراح‍ی‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍رش‌ ف‍ارس‌ تحقیقاتی کارشناسی گوهر ش‍ه‍رک‍ی‌ م‍ق‍دم 1392 ساناز حائری، کاوه فتاحی
36 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز طراح‍ی‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍رش‌ ف‍ارس‌ تحقیقاتی کارشناسی پریسا م‍ح‍م‍دی‌ 1391 ساناز حائری، محمدعلی آبادی
37 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز طراح‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍رش‌ از ن‍گ‍ارگ‍ری‌ تحقیقاتی کارشناسی مهدی بناکار 1383 علی اصغر تجویدی
38 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز طرح‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍وزه‌ ف‍رش‌ و دس‍ت‍ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‌ تحقیقاتی کارشناسی فرنوش ج‍وک‍ار 1392 کاوه فتاحی
39 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ طرح‌ و ن‍ق‍ش‌ ف‍رش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ی‌ لارس‍ت‍ان‌ تحقیقاتی کارشناسی ام فروه رس‍ت‍اخ‍ی‍ز 1393 خدیجه طاهری
40 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ف‍رش‌ ب‍روج‍رد ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍اش‍ت‍ه‌ ب‍اف‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی سکینه ع‍ی‍س‍ون‍د 1393 فاطمه زارع خلیلی
صفحه 2 از 52ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها