ﺳﻪشنبه, 18 مرداد,1401
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
41 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ی‌ ن‍م‍اده‍ای‌ م‍وج‍ود در ف‍رش‌ س‍روی‌ طاووس‍ی‌ ک‍رم‍ان‌ تحقیقاتی کارشناسی مریم م‍رادی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ 1392 فریبا غروی، فاطمه رستم نژاد
42 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ ف‍رش‌ در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ه‍ای‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ ب‍ا ف‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌ از آن‌ دوره‌ تحقیقاتی کارشناسی پروین ص‍ادق‍ی‌ 1393 فاطمه زارع خلیلی
43 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍وزه‌ ف‍رش‌ تحقیقاتی کارشناسی نوید امیر زاده 1390 محمد حسن فلاح
44 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز رن‍گ‍رزی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ر روی‌ ال‍ی‍اف‌ پ‍ش‍م‌ و اب‍ری‍ش‍م‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ا روش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی زهرا م‍ه‍دی‌ زاده‌ واح‍د 1379 ایرج جاوید تاش
45 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ طی‍ف‌ رن‍گ‌ زرد طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ا زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در رن‍گ‍رزی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌آم‍ده‌ ب‍راس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ رن‍گ‌ تحقیقاتی کارشناسی نادره میزانی 1380 ایرج جاوید تاش، بهنام حاجیوندی
46 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز رن‍گ‍رزی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ از ح‍ش‍ره‌ ق‍رم‍ز دان‍ه‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ رن‍گ‌ تحقیقاتی کارشناسی اکرم کبیری 1380 ایرج جاوید تاش، بهنام حاجیوندی
47 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ طی‍ف‌ رن‍گ‌ س‍ب‍ز در رن‍گ‍رزی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ رن‍گ‌ تحقیقاتی کارشناسی یلدا باغویی 1380 ایرج جاوید تاش، بهنام حاجیوندی
48 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ طی‍ف‌ ق‍ه‍وه‌ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ا زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در رن‍گ‍رزی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ رن‍گ‌ تحقیقاتی کارشناسی ل‍ی‍لا شتالی 1380 ایرج جاوید تاش، بهنام حاجیوندی
49 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز بررسی جاجیم قشقایی تحقیقاتی کارشناسی مریم صفری 1381 سید علی اکبر سیدی
50 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ اس‍طوره‌ای‌ در دس‍ت‍ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ش‍ای‍ری‌ و روس‍ت‍ای‍ی‌ ف‍ارس‌ تحقیقاتی کارشناسی آق‍اج‍ان‍ی‌، آس‍ی‍ه‌ 1389 سید علی اکبر سیدی
51 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ گ‍ل‍ی‍م‌ ش‍ی‍ری‍ک‍ی‌پ‍ی‍چ‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ق‍وش‌ آن‌ ب‍ر روی‌ چ‍وب‌ دک‍وراس‍ی‍ون‌ داخ‍ل‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی س‍ی‍دی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌ 1390 سید علی اکبر سیدی
52 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ق‍وش‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ در گ‍ل‍ی‍م‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در دک‍وراس‍ی‍ون‌ داخ‍ل‍ی‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ای‌ تحقیقاتی کارشناسی گ‍ل‌ آذر، زه‍ره‌ 1391 سید علی اکبر سیدی
53 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و ح‍ی‍وان‍ی‌ گ‍ل‍ی‍م‌ ع‍ش‍ای‍ری‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ در ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ن‍زل‌ تحقیقاتی کارشناسی رف‍ی‍ع‍ی‌ پ‍ور، ف‍اطم‍ه‌ 1390 شهریار اسدی
54 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ طرح‌ در گ‍ل‍ی‍م‌ ه‍ای‌ ب‍وی‍راح‍م‍د: اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ق‍وش‌ گ‍ل‍ی‍م‌ ه‍ای‌ ب‍وی‍راح‍م‍د در ک‍اره‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ دک‍وراس‍ی‍ون‌ داخ‍ل‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ری‍م‌ 1392 سید علی اکبر سیدی
55 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ دس‍ت‌ ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ل‍ی‍م‍ی‌ در ح‍ال‌ ن‍اب‍ودی‌ ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ (اوی‍ی‌، ش‍ی‍رک‍ی‌ پ‍ی‍چ‌) در زم‍ی‍ن‍ه‌ طرح‌، رن‍گ‌، ب‍اف‍ت‌ تحقیقاتی کارشناسی عاطفه خ‍رده‌ ک‍اه 1392 خدیجه طاهری
56 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ دو ن‍م‍ون‍ه‌ از دس‍ت‍ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍س‍وخ‌ ش‍ده‌ (گ‍ل‍ی‍م‌ گ‍چ‍م‍ه‌ و گ‍ل‍ی‍م‌ دوره‌چ‍ی‍ن‌) در زم‍ی‍ن‍ه‌ طرح‌، رن‍گ‌، ب‍اف‍ت‌ تحقیقاتی کارشناسی هانیه جبری 1392 خدیجه طاهری
57 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ گ‍ب‍ه‌ و گ‍ل‍ی‍م‌ ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ در ل‍ب‍اس‌ ب‍ان‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ چ‍اپ‌ ب‍ات‍ی‍ک‌ تحقیقاتی کارشناسی ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ن‍ادی‍ا 1392 بهمن فیزابی
58 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ دو ن‍م‍ون‍ه‌ از دس‍ت‍ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍س‍وخ‌ ش‍ده‌ (گ‍ل‍ی‍م‌ گ‍چ‍م‍ه‌ و گ‍ل‍ی‍م‌ دوره‌چ‍ی‍ن‌) در زم‍ی‍ن‍ه‌ طرح‌، رن‍گ‌، ب‍اف‍ت‌ تحقیقاتی کارشناسی ج‍ب‍ری‌، ه‍ان‍ی‍ه‌ 1392 خدیجه طاهری
59 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍م‍ن‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ آن‌ در م‍ص‍ن‍وع‍ات‌ چ‍رم‍ی‌ تحقیقاتی کارشناسی فاطمه ق‍درت‍ی‌ 1390 ساسان سامانیان
60 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز م‍ع‍رف‍ی‌ زی‍ورآلات‌، س‍وزن‌ دوزی‌، ق‍ال‍ی‌ ت‍رک‍م‍ن‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ اب‍ری‍ش‍م‌ب‍اف‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ تحقیقاتی کارشناسی تورج ت‍وس‍ل‍ی‌ن‍ی‍ا سعید پارسانیا
صفحه 3 از 52ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها