جمعه, 08 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
1021 دانشگاه هنر اسلامی تبریز شناسايي و طراحي فرش شاهسون پارس آباد مغان در دوره معاصر لیلا چوبداری دکتر وحید عسگر پور
1022 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ساختارشناسی طرح و نقش در مکتب طراحی فرش کرمان)پهلوی اول و دوم( و ارائه يک اثر مبتنی بر مط علیرضا داور دکتر علی وندشعاری
1023 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی تحليلی و تطبيقی اصول طراحی و فضاسازی فرش های منسوب به شرق و شمال شرق ايران )قرون یاسر معصومیان دکتر فاطمه اکبری، دکتر رحیم چرخی
1024 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی اصول و مبانی طرح، نقش و رنگ در فرش شهرستان اهر و ارائه يک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات سمیه عبدی دکتر سید جلال الدین بصام،دکتر رحیم چرخی
1025 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی رابطه اعتبار هويت سازمانی )پرستيژ برند( با وفاداری مشتری در صنعت فرش دستباف)مطالعه موردی حامد استرکی دکتر حسین بوداقی
1026 دانشگاه هنر اسلامی تبریز مطالعه تاثير استفاده از جاذب های فرابنفش طبيعی و بشرساخت بر ثبات نوری الياف پشمی رنگرزی شده حامد احمدی دکتر سیامک صفاپور، دکتر کمال الدین قرنجیک
1027 دانشگاه هنر اسلامی تبریز اصلاح الياف پشم با استفاده از دندريمر و مطالعه خواص رنگرزی با مواد رنگز ای طبيعی لیلا مهرپرور دکتر سیامک صفاپور، دکتر کمال الدین قرنجیک
1028 دانشگاه هنر اسلامی تبریز مطالعه تاثير روشهای قليايی و متداول استخراج رنگزای روناس بر بازده رنگرزی و خواص رنگی الياف خدیجه میرزاد دکتر سیامک صفاپور
1029 دانشگاه هنر اسلامی تبریز مطالعه و مقايسه تاثير استفاده از دندانه های طبيعی زيست سازگار و فلزی در رنگرزی الياف پشم با مواد النازپوراحمدیان دکتر سیامک صفاپور، دکتر کمال الدین قرنجیک
1030 دانشگاه هنر اسلامی تبریز تجزيه و تحليل عوامل احتمالی شکست و آثار آن ) FMEA ( در کارگاههای توليد فرش )مورد کاوی توليديهای مرتضی مریجی دکتر حسین بوداقی
1031 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ويژگيهای گمرک تخصصی برای توسعه صادرات فرش دستباف استان کردستان بهرام احترامی دکتر احمد اسدزاده
1032 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی تاثير مديريت ارتباط با مشتری الکترونيک ) e-crm ( بر رضايت مشتريان در صنعت فرش مهدیه آهنگر سریزدی دکتر احمد اسدزاده
1033 دانشگاه هنر اسلامی تبریز رابطه بين توانايی بازاريابی، نوآوری و يادگيری با عملکرد توليدی های فرش بافی شهر تبريز سید محمد سعید هدایتی دکتر حسین بوداقی
1034 دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی قالی برای دکوراسيون داخلی به سبک فنگ شويی براساس اصول طراحی و رنگ بندی قالی های قشقايی نرگس نظری دکتر علی وندشعاری
1035 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی اصول طرح و نقش ، رنگ و آسيب شناسی قالی های شهرهای چهارمحال و بختياری و ارائه يک زهرا شمس کرانی دکتر فاطمه اکبری
1036 دانشگاه هنر اسلامی تبریز شناسايی ، ريشه يابی و احيای طرح و نقش قالی شاهسون بغدادی )ارائه يک اثر طراحی مبتنی بر مطالعات...( مینا عسگری دکتر علی وندشعاری
1037 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی تاثير رضايت شغلی و فرسودگی شغلی بر کيفيت زندگی کاری ) Q.W.L ()مطالعه موردی کارکنان کارگاههای زهرا مدیر روستا دکتر فاطمه اکبری، دکتر ناصر صنوبر
1038 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بهبود و توسعه کمی و کيفی فرش دستباف شهر کرد با استفاده از مدل توسعه خوشه ای خدیجه طاهری دکتر فاطمه اکبری، دکتر سلمانی بی شک
1039 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی سير تحول و تطور طرح، نقش و رنگ فرش دستباف خوی هانیه سرداری دکتر علی وندشعاری
1040 دانشگاه هنر اسلامی تبریز اصول باز بافی و مثنی برداری فرشهای موزه ای در ايران پریدخت عبدی دکتر فاطمه اکبری،دکتر رحیم چرخی
صفحه 52 از 52ابتدا   قبلی   43  44  45  46  47  48  49  50  51  [52]  بعدی   انتها