یکشنبه, 13 اسفند,1402

آموزش فروشندگان فرش دستباف

مکان دوره : استان سیستان و بلوچستان-شهرستان زاهدان
زمان دوره : 24 تا 26 فروردین ماه 1397

هدف از اجرای دوره

دوره آموزشی ویژه فروشندگان فرش دستباف اهداف زیر را دنبال می کند:
• افزایش سطح اطلاعات علمی فروشندگان در حوزه تبلیغات، بازاریابی و فروش فرش دستباف.
• آشنایی با روش های خرید و فروش، شیوه های بازاریابی و کاربرد آن در محیط واقعی.
• بهبود نگرش فروشندگان فرش دستباف نسبت به ارتباطات موثر بازاریابی.
ضرورت اجرای دوره
فروش هنر و علم است که شامل مهارت های ارائه راهکارهای خلاقانه می باشد. با آموزش مهارت های ارتباطی به فروشندگان فرش دستباف، آنها قادر به ارائه مناسب اطلاعات و خدمات به مشتریان بالقوه خواهند بود که در نهایت به فروش بیشتر و افزایش سطح درآمد و بهبود وفاداری مشتریان منجر خواهد شد.
برنامه دوره

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

1

روز اول

/ /1396

12- 8

معرفی فنون ارتباط موثر

 

 • تعریف ارتباطات
 • اجرای فرآیند ارتباطات
 • سطوح ارتباطات
 • عوامل موثر در ارتباط
 • اصول برقراری ارتباط موثر
 • نقش زبان بدن در ارتباط موثر
 • مهارت های برقراری ارتباط موثر
 • نفوذ در دیگران
 • موانع ارتباطات موثر
 • بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط
 • مدیریت شکایات

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

نماز و ناهار

2

روز اول

/ /1396

16-14

آشنایی با بازاریابی

 • تعریف کسب و کار و جایگاه بازاریابی
 • مفهوم بازاریابی

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

 

 

 

 

 

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

3

روز دوم

/ /1396

10- 8

آشنایی با بازاریابی

 • اهداف بازاریابی
 • قیمت گذاری
 • پیشبرد فروش
 • مدیریت توزیع
 • انطباق محصول

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

4

روز دوم

/ /1396

12- 10

آشنایی با روش های تبلیغات و نقش آن ها در افزایش فروش

 • جایگاه تبلیغات در فرآیند بازاریابی
 • تبلیغات و نقش آن در پیشبرد فروش
 • هدف گذاری تبلیغات
 • بودجه ریزی تبلیغات
 • پیام و رسانه تبلیغاتی
 • ارزیابی تبلیغات

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

نماز و ناهار

5

روز دوم

/ /1396

16-14

آشنایی با مدیریت خرید و قراردادهای داخلی

 • فرم های متداول خرید
 • استعلام بها مناقصه
 • سازمان و سیستم­های خرید داخلی، دولتی، خصوصی تعاونی و بیان تفاوت ها.
 • مذاکره بازرگانی، تعریف و انواع مذاکره و ویژگیهای مذاکره خوب
 • الگو برداری از بهترین ها در خرید داخلی
 • ویژگی های خرید خوب
 • قرارداد خرید و ارکان مهم آن
 • شرایط عمومی و خصوصی در قرارداد
 • بیمه و ضرورت داشتن قرارداد بیمه
 • سیستم و مدیریت خرید داخلی

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

 

 

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

6

روزسوم

/ /1396

12- 8

مهارت های فروش موفق

 • مفاهیم و کلیات مدیریت فروش
 • انواع نیاز مشتری و دسته بندی مشتریان
 • اشتباهات رایج در فروشندگی
 • معرفی مدل های مهارت های فروش موفق
 • شناخت انواع بازار و نحوه فروش در آنها
 • رفتارهای مشتری مدار
 • انگیزش مشتریان و نفوذ در آنها
 • قیمت گذاری و روش های آن
 • مدیریت تعارض با مشتریان

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

نماز و ناهار

7

روز سوم

/ /1396

16-14

مدیریت خدمات پس از فروش فرش دستباف

 • چاپ کتابچه و بروشور راجع به روش های نکهداری از فرش دستباف
 • تعهد برای رفع عیوب ناشی از استفاده شامل لکه گیری و ...
 • مشاوره جهت روش های شستشو
 • مباحث حمل و نقل و ایمنی

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و تخته وایت برد

8

روزسوم

 / /1396

18-16

برگزاری آزمون

2