یکشنبه, 05 تیر,1401

ارتقای مهارت ناظران فنی و چله کش ها

مکان دوره : استان مازندران - شهرستان چالوش
زمان دوره : 25 تا 27 دی ماه 1396

هدف از اجرای دوره

كنترل توليد به منظور ارتقاء كيفيت فني فرش دستباف
ضرورت اجرای دوره
- لزوم نظارت بر اجراي دقيق استانداردها، ضوابط فني و معيارهای فرش دستباف
- لزوم نظارت دقيق و مستمر بر رعايت اصول ايمني و بهداشتي كارگاه قاليبافي.
- پيشگيري از بروز برخي عيوب ناخواسته(ناآگاهانه) در حين بافت به منظور كاهش ضايعات توليد و همچنين جلوگيري از ضرر و زيان مالي به بافندگان و ارائه راه حلهاي مبتني بر نظارت كارشناسي جهت اصلاح برخي شيوه هاي ناصحيح توليد فرش
- همكاري در تهيه و تأمين مواد اوليه مصرفي (از حيث كميت و كيفيت) با توجه به خصوصيات نقشه (ابعاد، رجشمار، رنگبندي و . . .)