چهارشنبه, 26 مرداد,1401

آموزش بازاریابی وفروش فرش دستباف

مکان دوره : استان خراسان رضوی-شهرستان تربیت حیدریه
زمان دوره : 2 تا 4 اردیبهشت ماه 1396

هدف از اجرای دوره