چهارشنبه, 12 مهر,1402

آموزش مدیران اتحادیه ها و تعاونی های تولیدکننده فرش دستباف

مکان دوره : استان کرمان- شهرستان کرمان
زمان دوره : 22 و 23 اردیبهشت 1397

هدف از اجرای دوره

- ارتقاء توان علمی آموزش مدیران تعاونی¬های تولید کننده فرش دستباف اتحادیه های شهری فرش دستباف
- تعامل و هم اندیشی برای پیش برد اهداف بخش تعاون فرش دستباف
- شناخت مسائل و مشکلات مربوط به تولید و تجارت فرش دستباف
- هم افزایی بین دست اندر کاران بخش اجرای دولتی و فعالین بخش تعاون فرش دستباف
برنامه دوره

تاريخ

عنوان برنامه

ساعت

نام استاد

22/02/97

 

خوش آمد گویی

30/8   تا   00/9

مسئولین استانی

آموزش «مدیریت بازاریابی فرش دستباف»

00/9    تا    45/10

آقای حسن زاده

پذیرایی

45/10 تا 00/11

-

آموزش «مدیریت تولید فرش دستباف»

00/11  تا  45/12

آقای حسن زاده

نماز و نهار

45/12 تا     00/14

-

مروری بر قانون کار و تامین اجتماعی

00/14 تا 45/15

آقای ایرانمنش

پذیرایی

45/15 تا 00/16

-

ادامه مروری بر قانون کار و تامین اجتماعی (جلسه پرسش و پاسخ)

00/16  تا  45/17

آقای ایرانمنش و انصاری

23/02/97

کارگاه آموزشی «مروری بر قانون تعاون و اساسنامه تعاونی ها»

30/8 تا 30/10

آقای آخوندی

پذیرایی

30/10 تا 45/10

-

ادامه کارگاه آموزشی مروری بر قانون تعاون و اساسنامه تعاونی ها (پرسش و پاسخ)

45/10 تا 45/12

آقای آخوندی

نماز و نهار

45/12  تا  00/14

-

میزگرد بررسی  مسائل و مشکلات تعاونی ها

00/14 تا 00/16

مسئولین اتحادیه های سراسری، بانکهای عامل و سازمان تامین اجتماعی و مرکز ملی فرش