پنجشنبه, 20 بهمن,1401

(آرشیو سال 1389)

المپیاد پنجم سال 89

المپیاد پنجم سال 89

نتایج پنجمین المپیاد فرش ایران در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی اعلام شد.