پنجشنبه, 20 بهمن,1401

(آرشیو سال 1390)

المپیاد ششم سال 90

المپیاد ششم سال 90

نتایج ششمین دوره المپیاد فرش ایران در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی برگزار گردید