یکشنبه, 13 اسفند,1402

(آرشیو سال 1390)

المپیاد ششم سال 90

المپیاد ششم سال 90

نتایج ششمین دوره المپیاد فرش ایران در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی برگزار گردید