دوشنبه, 07 خرداد,1403
  
ترتیب براساس:

پردیس پارسی قسمت نوزدهم

وضعیت تولید فرش دستباف

پردیس پارسی قسمت هفدهم

مزایای فرش دستباف

پردیس پارسی قسمت پانزدهم

حضور فرش در برنامه های تلویزیونی

پردیس پارسی قسمت چهاردهم

گردشی گردا گرد فرش ایران

پردیس پارسی قسمت دوازدهم

تبلیغات برون مرزی فرش دستباف و ورود به بازارهای جدید ( با اشاره به بازار چین )

پردیس پارسی قسمت یازدهم

فرش ایرانی از نگاه غربیان

پردیس پارسی قسمت دهم

فروش داخلی فرش دستباف

پردیس پارسی قسمت نهم

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تولید فرش

پردیس پارسی قسمت هفتم

فرش؛ دانشگاه و بازار

پردیس پارسی قسمت هشتم

صادرات فرش دستباف

پردیس پارسی قسمت پنجم

طراحی رایانه ای در فرش

پردیس پارسی قسمت چهارم

پژوهش برون مرزی در فرش دستباف و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران

پردیس پارسی قسمت سوم

حضور در نمایشگاه های خارجی فرش و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران

پردیس پارسی قسمت دوم

قالي ايراني سياستها و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران

پردیس پارسی قسمت اول

تبیین رویکرد مرکز ملی فرش ایران